Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem EUROLINER

Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem
EUROLINER CI NG 2/200

Zasada działania separatora tłuszczu

Euroliner CI to urządzenia służące do usuwania ze ścieków zawartych w nich olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Oraz zawiesin przed wprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczanie ścieków następuje w wyniku sedymentacji i flotacji. Zbiornik separatora w kształcie cylindra o przekroju kołowym wyposażony jest w deflektor dopływu i zasyfonowany wylot. Komora sedymentacyjna stanowi integralną całość z komorą flotacyjną. Zanieczyszczenia ścieków zostają zatrzymane w dolnej części zbiornika w postaci osadu oraz na powierzchni ścieków w postaci wyflotowanego oleju części pływających. Powierzchnia wewnętrzna zbiornika separatora jest odporna na działanie korozyjne oczyszczanych ścieków.

separator tłuszczu

Zakres stosowania Separatora

EUROLINER CI przeznaczony jest do usuwania ścieków organicznych substancji olejowych oraz tłuszczów zwierzęcych. Mogą być wykorzystywane do oczyszczania ścieków odprowadzanych np. z:

 • kuchni i stołówek,
 • zakładów gastronomicznych,
 • zakładów mięsnych, wędliniarskich lub ubojni,
 • fabryk olejów spożywczych,
 • zakładów rybnych, fabryk konserw,
 • ciastkarni i piekarni,
 • fabryk mydła i stearyny,
 • zakładów utylizacji odpadów rybnych i zwierzęcych oraz innych, z których odpływają ścieki zawierające tłuszcze organiczne.

Ograniczenia dla pracy separatora

Kryterium ograniczającym stosowanie separatora jest natężenie dopływu ścieków. Pojedynczy separator żelbetowy może być stosowany przy natężeniu dopływu ścieków nie większym niż 20 l/s. Do separatora nie należy odprowadzać ścieków zawierających fekalia, ścieków opadowych oraz ścieków zawierających oleje i tłuszcze pochodzenia mineralnego. Ścieki dopływające do separatora nie powinny zawierać substancji myjących, które mogą spowodować korozję separatora, bądź wytwarzać emulsje stabilne. Przed separatorem wskazane jest zamontowanie sita lub innego urządzenia odcedzającego, zatrzymującego duże odpady, które szybko opadają i zagniwają. Separator musi być wentylowany, aby nie dopuścić do powstawania odorów w wyniku procesów gnilnych.

Separator powinien być zainstalowany w pobliżu miejsca zrzutu ścieków, jednakże – w miarę możliwości – z daleka od ciągów komunikacyjnych i dróg , składowisk i placów przeładunkowych. Aby wykluczyć ewentualną uciążliwość z powodu wystąpienia odorów należy instalować separatory z daleka od pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych oraz okien i otworów wentylacyjnych. Separator powinien być zasilany dopływem grawitacyjnym: niezbędną pompownię, należy instalować poniżej separatora. Separator powinien być tak zlokalizowany, aby zapewniony był dogodny dojazd sprzętu potrzebnego do usunięcia zdeponowanych w nim zanieczyszczeń oraz możliwe było wykonanie czynności eksploatacyjnych.

Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem

Specyfikacja techniczna separatora tłuszczu EUROLINER CI

W separatorach tłuszczu EUROLINER CI oleje organiczne ulegają separacji w wyniku rozdziału grawitacyjnego oraz wykorzystania procesu flotacji. Cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Specjalnie ukształtowane deflektory, umieszczone wewnątrz korpusu separatora (na wlocie i wylocie), wymuszają odpowiedni przepływ ścieków oraz uniemożliwiają wydostanie się z separatora oddzielonych substancji tłuszczowych. Zanieczyszczenia o większej gęstości, które dostają się wraz ze ściekami, opadają na dno zbiornika. Dane techniczne separatorów tłuszczu znajdują się na kartach katalogowych. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową. Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu (dobór separatora z osadnikiem). Duże elementy zawieszone w ściekach należy zatrzymywać, stosując kosze, sita lub inne elementy sortujące. Separatorem tłuszczu produkowany w dwóch wersjach: z małym osadnikiem szlamu oraz z dużym osadnikiem szlamu. Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania tłuszczu i zawiesin. Urządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Doboru separatora tłuszczu dokonuje się zależnie od właściwości i ilości przewidzianych do oczyszczania ścieków w sposób uproszczony – dla obiektów żywienia zbiorowego, na podstawie wytycznych lub na podstawie wyliczonej wartości przepustowości separatora NS (zgodnie z normą PN-EN 1825-2).

Przeznaczenie separatora tłuszczu

Separatory tłuszczy EUROLINER CI z betonu C35/45 przeznaczone są do oczyszczania ścieków socjalnych z tłuszczy powstających w barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp. W separatorach zatrzymywane są zawiesiny organiczne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Separator tłuszczu EUROLINER CI przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia. Separator tłuszczu EUROLINER CI przeznaczony jest do zabudowy: podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym oraz podziemnej w terenie występowania szkód górniczych. Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów tłuszczu EUROLINER CI są obojętne dla środowiska naturalnego. Monolityczne zbiorniki separatorów wykonane są z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8. Dodatkowo powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników zabezpieczone są specjalnymi ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej

Parametry pracy separatora EUROLINER CI z dwufazowym cyklem działania spełniający wymogi normy PN-EN 858, DIN 1999 oraz prawa polskiego

 • przepływ nominalny Qnom = 2 l/s (NG)
 • średnica przyłączy = DN 160
 • średnica nominalna zbiornika = 1000mm
 • wysokość całkowita = 1500 mm
 • wysokość H1 = 1258 mm
 • zagłębienie dna kanału = 670 mm
 • zbiornik wykonany z żelbetu klasy C 50/60
 • skuteczność oczyszczania ≤ 100mg/l dla zawiesin ogólnych.

Cechy charakterystyczne separatorów Euroliner CI

 • przepływ grawitacyjny – linearny
 • zgodność z PN-EN 858 oraz DIN 1999
 • deklaracja CE
 • przyłącze do poboru próbki IPRO  – jako alternatywa dla studni kontrolno-pomiarowej
 • czujnik grubości warstwy tłuszczowej
 • brak konieczności schodzenia do wnętrza separatora
 • elementy wyposażenia wewnętrznego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
 • monolityczna budowa zbiornika separatora zakończona felcem wraz z uszczelką NBR
 • żelbet klasy C 50/60 wg PN-EN 206- 1
 • możliwe do uzyskania klasy ekspozycji XC4, XD3, XS3, XF4, XA3, XM2
 • wytrzymałość na ściskanie
 • nasiąkliwość ≤ 5%
 • wodoszczelność W10
 • mrozoodporność F150
 • komora separatora zabezpieczona odpowiednimi powłokami, odpornymi na agresywne działanie ścieków, kwasów itp.
 • nadbudowa systemowa zgodnie z DIN 4034 cz. 1
 • płyta pokrywowa płaska lub stożkowa w klasie obciążenia D 400
 •  element wlotowy oraz element wylotowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
 • deflektor dopływu, zasyfonowanie wylotu
 • uszczelki NBR
 • przejścia szczelne NBR

Plik został dodany.